Preguntes més freqüents (FAQ's)

Aquí pot consultar la llista de preguntes i respostes més freqüents sobre què fer si, com a consumidor, vol presentar una sol·licitud d’arbitratge. Si el seu dubte no té resposta aquí, pot contactar-nos a través del formulari que trobarà a la pàgina “Vol fer una consulta?”.

Trobats: 20 resultats

He tingut un problema en una relació de consum. Què puc fer?

Pot presentar una sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de Barcelona directament o per qualsevol mitjà telemàtic, per resoldre qualsevol conflicte que tingui contra un empresari, botiguer o professional. La presentació d’una reclamació d’arbitratge és incompatible amb la interposició d’una demanda judicial o reclamació administrativa pel mateix assumpte.

On puc anar a reclamar?

En el cas de Barcelona pot dirigir la seva reclamació a la Junta Arbitral de Barcelona, de manera presencial amb cita prèvia, a la Rda. Sant Pau, 43-45, 2a planta, o bé a través de la nostra pàgina web. En cas de no ser de Barcelona pot traslladar ala seva reclamació a la junta arbitral del seu municipi, en cas que en disposi, o a l’Agència Catalana de Consum.

Què és la Junta Arbitral de Consum?

La Junta Arbitral de Consum és un òrgan administratiu de gestió de l’arbitratge de consum, que presta serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria, mitjançant els diferents òrgans arbitrals, que actuen amb total imparcialitat i respectant els principis d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

És gratuït interposar una sol·licitud d’arbitratge?

Sí, és gratuïta per a ambdues parts.

Puc presentar una sol·licitud d’arbitratge contra qualsevol empresa o professional?

Sí, l’arbitratge de consum no només opera quan les empreses estan adherides al sistema arbitral sinó que també es pot sol·licitar quan les parts acorden expressament la resolució de conflictes de consum mitjançant arbitratge.

Com puc saber si una empresa està adherida al Sistema arbitral de Consum?

La Junta Arbitral de Consum de Barcelona té publicat el cens actualitzat de les empreses adherides al seu portal web, al qual es pot accedir mitjançant aquest enllaç.

Quina documentació necessito per fer una sol·licitud d’arbitratge?

La Junta Arbitral de Consum disposa d’un model de sol·licitud d’arbitratge. No obstant, pot presentar també un escrit breu en què plantegi la controvèrsia sorgida (al·legació i pretensió) entre les parts i adjunti tota la documentació que es refereixi a l’assumpte (comprovant de consum i reclamació prèvia).

Com he de fer la reclamació prèvia a l’empresa o professional?

La reclamació prèvia la pot realitzar amb un full oficial de reclamació que li segellarà la part reclamada, o per qualsevol altre mitjà que deixi constància que s’ha realitzat (burofax, intercanvi de correus electrònics, carta de contestació del servei d’atenció al client, etc.). En cas que l’empresa o el professional no li contesti en el termini d’un mes, pot presentar directament la sol·licitud d’arbitratge amb el justificant de la reclamació prèvia cursada.

Si té dificultats a l’hora de realitzar la reclamació prèvia a l’empresa o professional, es pot dirigir a l’Oficina de Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi.

Quines poden ser les causes de no admissió d’una sol·licitud d’arbitratge?

No podran ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes que versin sobre intoxicació, lesió, mort o aquells en què hi hagi indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis directament derivada d’aquests.

Tampoc podran ser objecte d’arbitratge aquelles matèries que no siguin de lliure disposició de les parts.

Sóc autònom o una empresa, puc presentar una sol·licitud d’arbitratge?

Podran presentar una sol·licitud d’arbitratge els treballadors autònoms i microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continuat.

Per tenir la consideració de microempresa d’acord amb la normativa, cal tenir menys de deu persones treballadores o una facturació anual per sota dels dos milions d’euros.

Quant de temps trigaré a saber si l’empresa reclamada accepta o no l’arbitratge?

La resposta va en funció del temps en què l’empresa triga en contestar. Ara bé, el termini que estableix la normativa aplicable és de quinze dies hàbils des de la recepció de la resolució d’admissió de la sol·licitud d’arbitratge. Un cop transcorregut aquest període de temps, si no ha contestat, la Junta Arbitral fa gestions directament encaminades a obtenir una resposta en un sentit o altre.

Necessito un advocat per interposar la sol·licitud d’arbitratge davant la Junta. I per comparèixer a la vista?

No necessita un lletrat per interposar una sol·licitud d’arbitratge ni per comparèixer a l’audiència. Ara bé, és potestatiu si creu que és convenient l’assistència a la vista amb un advocat.

  • 1
  • 2
  • següent ›