Preguntes més freqüents (FAQ's)

Aquí pot consultar la llista de preguntes i respostes més freqüents sobre què fer si, com a consumidor, vol presentar una sol·licitud d’arbitratge. Si el seu dubte no té resposta aquí, pot contactar-nos a través del formulari que trobarà a la pàgina “Vol fer una consulta?”.

Trobats: 13 resultats

He tingut un problema... Què puc fer? 

Pot presentar una sol·licitud d’arbitratge davant la Junta Arbitral de Consum de Barcelona directament o per qualsevol mitjà telemàtic, per resoldre qualsevol conflicte que tingui contra un empresari, botiguer o professional.

On puc anar a reclamar?

A la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, Ronda Sant Pau, 43-45, 2a planta.

Quina documentació necessito per fer una sol·licitud d’arbitratge?

La Junta Arbitral de Consum disposa d’un model de sol·licitud d’arbitratge. No obstant pot presentar també un escrit breu en que plantegi la controvèrsia sorgida entre les parts i adjunti tota la documentació que es refereixi al tema.

Què és la Junta Arbitral de Consum?

La Junta Arbitral de Consum és un òrgan administratiu de gestió de l’arbitratge de consum, que presta serveis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria, mitjançant els diferents òrgans arbitrals, que actuen amb total imparcialitat i respectant els principis d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

 

És gratuït interposar una sol·licitud d’arbitratge?

Si, és gratuïta per a ambdues parts.

Quant de temps trigaré a saber si l’empresa reclamada accepta o no l’arbitratge?

La resposta va en funció del temps en què l’empresa triga en contestar. Ara bé, el termini que estableix la normativa aplicable és de quinze dies hàbils des de la recepció de la resolució d’admissió de la sol·licitud d’arbitratge. Un cop transcorregut aquest període de temps, si no ha contestat, la Junta Arbitral fa gestions directament encaminades a obtenir una resposta en un sentit o altre.

Necessito un advocat per interposar la sol·licitud d’arbitratge davant la Junta?

No necessita un lletrat.

Necessito un advocat per comparèixer a la vista una vegada l’empresa reclamada ha acceptat l’arbitratge?

Tampoc necessita un lletrat. Ara bé, és potestatiu si creu que és convenient l’assistència a la vista amb un advocat.

No puc comparèixer a la vista, què puc fer?

En el cas que el motiu pel qual no pot assistir a la vista per una causa que es pugui justificar com malaltia, senyalaments a judici, viatges, s’haurà de justificar documentalment i l’òrgan arbitral resoldrà si es suspèn o no la vista convocada. Una altra possibilitat és que atorgui una autorització o representació a algun familiar o persona que consideri adient perquè la pugui representar.

Quan de temps triga l’òrgan arbitral en dictar el laude?

El termini per dictar el laude és de sis mesos des de l’inici del procediment arbitral i un cop finalitzades les actuacions de mediació. Aquest termini podrà ser ampliat per un període no superior a dos mesos.

Què és un laude arbitral?

És una resolució que té el mateix caràcter que una sentència judicial, essent d’obligat compliment per les dues parts i produeix efectes de cosa jutjada.

Si no estic d’acord amb el laude, què he de fer?

No es pot recórrer sobre el fons de la controvèrsia, únicament es pot demanar correcció de qualsevol errada de càlcul, de còpia tipogràfica o similar, o l’aclariment d’algun punt o part concreta del laude. Quant a possibles defectes o vicis de tramitació o procediment, hi cap acció d’anul·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els motius pels quals es pot interposar aquesta acció són taxats en la Llei d’Arbitratge. El laude és executable encara que s’hagi interposat l’acció d’anul·lació.

  • 1
  • 2
  • següent ›