Preguntes més freqüents (FAQ's)

Aquí pot consultar la llista de preguntes i respostes més freqüents sobre què fer si, com a consumidor, vol presentar una sol·licitud d’arbitratge. Si el seu dubte no té resposta aquí, pot contactar-nos a través del formulari que trobarà a la pàgina “Vol fer una consulta?”.

Trobats: 20 resultats

Què és la reconvenció?

La reconvenció es produeix quan, en el mateix procediment d’arbitratge que ha iniciat el consumidor, l’empresa o professional formula la seva pròpia reclamació contra el consumidor, sempre i quan tingui relació amb la reclamació presentada.

Què és una audiència?

És l’ultima actuació processal on les parts podran presentar les proves que estimin convenients per fer valer el seu dret, davant de l’òrgan arbitral, i que donarà peu a la deliberació i resolució arbitral mitjançant el laude.

No puc comparèixer a la vista, què puc fer?

En el cas que el motiu pel qual no pot assistir a la vista per una causa que es pugui justificar com malaltia, senyalaments a judici, viatges, s’haurà de justificar documentalment i l’òrgan arbitral resoldrà si es suspèn o no la vista convocada. Una altra possibilitat és que atorgui una autorització o representació a algun familiar o persona que consideri adient perquè la pugui representar. Si l’òrgan arbitral resol la no suspensió de la vista  l’audiència es celebrarà encara que alguna de les parts no comparegui.

Què és un laude arbitral?

És una resolució que té el mateix caràcter que una sentència judicial, essent d’obligat compliment per a ambdues parts i produeix efectes de cosa jutjada.

Quant de temps triga l’òrgan arbitral en dictar el laude?

El termini per dictar i notificar el laude a les parts és de noranta dies naturals des de l’inici del procediment arbitral i un cop finalitzades les actuacions de mediació. L’òrgan arbitral, en cas d’especial complexitat, podrà adoptar, de forma motivada, una pròrroga.

Si no estic d’acord amb el laude, què he de fer?

El laude té caràcter vinculant i és eficaç des del dia en què es notifica a les parts i no es pot recórrer sobre el fons de la controvèrsia. Només és possible iniciar l’acció d’anul·lació del laude davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per motius taxats, essent el laude executable encara que s’hagi interposat l’acció d’anul·lació.

Si l’altra part no compleix el laude, què puc fer?

Ho ha de comunicar a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona, que farà un escrit recordatori amb l’obligació del compliment del laude dictat. En el cas que persisteixi en l’incompliment del laude, haurà d’instar la seva execució per via jurisdiccional davant el Jutjat de 1ª. Instància de la seva localitat i sol·licitar prèviament a la Junta Arbitral, per escrit, una certificació de les actuacions.

També pot presentar instància per iniciar expedient sancionador, atès que l’incompliment d’un laude arbitral per la part reclamada en el termini fixat, llevat d’acord entre les parts, constitueix infracció administrativa. A aquests efectes es podrà dirigir a la Subdirecció de Disciplina de Mercat, de l’Agència Catalana de Consum.

Quantes juntes arbitrals de consum municipal hi ha a Catalunya?

A Catalunya hi ha 8 juntes arbitrals de consum municipal i corresponen als municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Lleida, Mataró i Vilafranca del Penedès.

  • ‹ anterior
  • 1
  • 2