Adherir-se al Sistema Arbitral

Adhesió d’empreses

L'adhesió d'una empresa al sistema arbitral de consum és un signe de compromís i una garantia de qualitat afegida dels seus productes i serveis envers els clients. L'adhesió es fa a través d'una Junta Arbitral de Consum i es fa patent per mitjà d'un distintiu oficial d'adhesió, que pot ser col·locat en un lloc destacat de l'establiment i pot ser usat en la publicitat, les factures i la documentació de l'empresa.

L'adhesió es publica en els Butlletins o Diaris Oficials que corresponguin a l'àmbit territorial de la Junta Arbitral de Consum competent.

 

A qui va dirigit?

A totes les empreses o els establiments comercials

 

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 

Sol·licitud

Documentació per formalitzar l'adhesió d'empreses al Sistema Arbitral:

Instruccions per emplenar l'imprès d'Oferta Pública d'Adhesió al Sistema Arbitral de Consum.

 

Presencialment

S'ha de presentar a les Juntes Arbitrals de Consum, i serà competent per resoldre la sol·licitud la Junta Arbitral corresponent a l’àmbit territorial on l’empresa desenvolupi principalment la seva activitat.

S’entén que l’empresa o professional desenvolupa principalment la seva activitat en un determinat territori quan comercialitzi els seus béns i serveis exclusivament a través d’establiments oberts al públic en aquest àmbit territorial.