Què es el Sistema Arbitral de Consum?

És una via extrajudicial, ràpida, eficaç i gratuïta que permet resoldre fàcilment els conflictes que puguin sorgir entre consumidors i empresaris.

  • Ràpid: es tramita en un breu termini.
  • Voluntari: ambdues parts s’adhereixen lliurement al sistema.
  • Eficaç: es resol sense haver de recórrer a la via judicial ordinària.
  • Gratuït: per a les dues parts.
  • Executiu: les resolucions arbitrals són d’obligat compliment per ambdues parts, igual que una sentència judicial.
  • Imparcial: garantit per la intervenció d’àrbitres independents.

No podran ser objecte d’arbitratge de consum els conflictes relacionats amb intoxicacions, lesions o indicis racionals de delicte, inclosa la responsabilitat per danys i perjudicis que se’n derivi entre particulars o quan la part reclamant no tingui la condició de consumidor final (haver adquirit el bé o contractat el servei en qualitat d’empresari o professional).

La presentació de la sol·licitud d’arbitratge implica que no es pot interposar paral·lelament una acció judicial pel mateix assumpte.

 

Un distintiu de confiança

Si vostè, consumidor o usuari, veu que una empresa exhibeix aquest distintiu en el seu establiment o en la seva publicitat, es troba davant d’un proveïdor que li assegura poder resoldre qualsevol desacord.

Si vostè, empresari, s’adhereix al Sistema Arbitral de Consum, podrà exhibir aquest distintiu oficial que indica als seus clients l’oferiment d’una garantia afegida als serveis que els ofereix habitualment. 

 

Un sistema beneficiós per a tothom

  •  Per als consumidors

Perquè podran obtenir gratuïtament una resolució immediata quan s’hagin vulnerat els seus drets.

  •  I per als empresaris

Perquè ofereixen una prova d’absoluta fiabilitat i confiança als seus clients i millora la seva imatge i credibilitat.

 

El Sistema Arbitral és una via extrajudicial que permet resoldre qualsevol conflicte entre consumidor i empresari.
La Junta Arbitral de Consum depén de l'Ajuntament de Barcelona
Sala de vistes i reunions de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona
El laude és la resolució del procediment d'arbitratge. És dictat per l'òrgan arbitral.
Oficines de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona

Enllaços i materials relacionats

Memòria 2018 Junta Arbitral de Consum de Barcelona.

Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge.

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el sistema arbitral de consum.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya.