Com es tramita l’arbitratge

1. La sol·licitud d’arbitratge es formalitza davant la Junta Arbitral de Consum de Barcelona:

     a. des del web de la Junta Arbitral de Consum
     b. personalment davant la Junta Arbitral
     c. mitjançant l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

2. Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, es dóna trasllat de la reclamació a l’empresa reclamada.

3. Si l’empresa reclamada està adherida al sistema arbitral de consum o ha acceptat l’arbitratge, es designa l’òrgan arbitral:

 • si la quantia controvertida és inferior a 300 euros i l’assumpte no és complex, resoldrà l’arbitratge l’òrgan arbitral unipersonal, d’entre els àrbitres nomenats per l’Ajuntament de Barcelona.
 • per la resta de supòsits, es designarà un Col·legi Arbitral, format per 3 àrbitres
   1. un representant dels consumidors
   2. un representant del sector empresarial implicat
   3. el/la president/a del Col·legi Arbitral nomenat per l’Ajuntament de Barcelona

Els àrbitres que es designin actuaran amb total independència, imparcialitat i confidencialitat.

4. La tramitació de la sol·licitud mitjançant el procediment arbitral permet a l’empresa reclamada, si s’escau, reclamar al consumidor quantitats pendents de pagament.

5. Es convoca a les parts a l’audiència, que podrà ser escrita o presencial i s’acorda la pràctica de proves si fos necessari.

6. El procediment finalitza en una resolució, “laude”, dictada per l’òrgan arbitral, d’obligat compliment per a les dues parts.

7. De no acceptar l’arbitratge l’empresa reclamada, es procedirà a l’arxiu de l’expedient arbitral, quedant oberta la possibilitat d’acudir a la via judicial ordinària.