Sol·licitud d’arbitratge

Si vol presentar una sol·licitud d’arbitratge, li facilitem aquest formulari online. Al moment de tramitar la seva petició, ens posarem en contacte amb vostè per indicar-li el número d’expedient assignat.

Instruccions per a emplenar una sol·licitud d'arbitratge.

Reclamant

(1) Quan el reclamant no actuï en nom propi.

Reclamat

(*) camps obligatoris

Reclamació

Em comprometo a complir la resolució que es dicti (laude), i declaro no haver presentat aquesta sol·licitud d’arbitratge a cap altra Junta Arbitral o reclamació davant qualsevol òrgan jurisdiccional.

Per tot això:
Exposeu de manera específica i concreta quines són les vostres pretensions.
Que faci de mediadora, si escau, davant l'empresa reclamada a fi d'assolir un acord entre ambdues parts.

També pot fer arribar els documents

Els documents els podeu fer arribar per correu o e-mail (.pdf o .docx) o personalment a la:

Junta Arbitral de Consum de Barcelona
Ronda de Sant Pau, 43-45 - 2a planta
08015 Barcelona

Tel: 93 402 33 44 / 677 467 277

juntarbitral.bcn.cat
junta-arbitral@bcn.cat